15. – 16. 6. 2019
Renault – Kilpi INLINE24
MENUMENU

Pravidla závodu


PRAVIDLA ZÁVODU RENAULT – KILPI INLINE 24 2019

Renault – Kilpi INLINE 24 je 24 hodinový vytrvalostní maraton na inline bruslích, který se koná na 4 500 m dlouhém okruhu kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku a je určen nejen pro výkonnostní inline bruslaře, ale především pro aktivní veřejnost, která si chce zkusit, co dokáže a chce zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto vytrvalostního závodu.

Okruh kolem přehrady Olešná bude během konání akce uzavřen výhradně pro účely závodu. Trasa závodu je vyznačena. Návštěvníci a doprovod mají přístup pouze do depa závodu a odpočinkových zón, podél trati nesmí překročit značení a vstupovat na trať.

1. ÚČASTNÍCI ZÁVODU, ZÁVODNÍ TÝMY

1a) INLINE 24 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let; u nezletilých osob je nutné mít písemný souhlas zákonného zástupce, který je nutno odevzdat při akreditaci.

1b) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří jsou registrováni na oficiálních stránkách závodu www.inline24.cz, mají řádně zaplacené startovné a splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných či psychotropních látek.

1c) Každý závodník, který nastupuje na trať nebo se po ní pohybuje (závodí), musí mít na svrchní vrstvě oblečení viditelně umístěné startovní číslo, a to tak, že bude mít startovní číslo zavěšené od pasu dolů, přichycené za horní část čísla (vytvoří tak „sukni“, která bude překrývat zadek).

1d) Každý závodník musí mít na ruce nepoškozený identifikační pásek, který sundává až po vyhlášení vítězů (identifikační pásek obdrží závodník při akreditaci do závodu).

1e) Rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídlo a spánek si volí jednotlivec či členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a jeho zdraví by bylo zásadním způsobem ohroženo.

1f) Střídání členů týmu je zcela ve strategii týmu. Není stanoven žádný limit, maximální počet kol nebo doba, po kterou může být závodník bez vystřídání na trati. Stejně tak v depu mohou odpočívat všichni závodníci týmu, technická a relaxační podpora není nijak omezena (maséři, mechanici apod.).

1g) V jednu chvíli může být na trati pouze jeden z členů týmu. Závodník, který je na trati a neodpočívá v depu, nesmí využít jakoukoliv pomoc v postupu. Je odkázán pouze na své vlastní fyzické a psychické síly. Jakákoliv cizí pomoc na trase mimo pomoci při zranění či při podobných vážných situacích znamená diskvalifikaci celého týmu.

1h) KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÁVODU SVOU REGISTRACÍ, ZAPLACENÍM STARTOVNÉHO, NASTOUPENÍM DO ZÁVODU A PŘEVZETÍM SVÉHO ID ČIPU PROHLAŠUJE, ŽE:

a) disponuje požadovanými znalostmi a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se INLINE 24 hod zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!);

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu/cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav trati;

c)si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži;

f) byl důkladně informován o průběhu závodu, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích. Účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí;

g) byl pořadatelem seznámen a obdržel informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených;

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním;

i) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány. Účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže INLINE 24, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

j) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

k)souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

2. POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA

2a) Závodník „NA TRATI“ je VŽDY povinen mít u sebe povinnou výbavu, která je nutná pro zajištění bezpečnosti závodníků. Povinná výbava se dělí na denní a noční. Denní povinná výbava obsahuje pouze PŘILBU (cyklistickou nebo horolezeckou s pevným uchycením), noční povinná výbava je dále rozšířena o funkční čelovku a cyklo-blikačku červené barvy S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ REŽIMU NEPŘETRŽITÉHO ČERVENÉHO SVĚTLA. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ RUČNÍCH SVÍTILEN!

2b) POVINNOST POUŽITÍ NOČNÍ VÝBAVY (čelovka, cyklo-blikačka červené barvy) začíná od 20:30 hodin včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit tuto povinnost i dříve. Pokud bude závodník těsně před tímto limitem nebo vyhlášením uvedené povinnosti na trati, musí při vjezdu do depa závodu zastavit, vybavit se noční povinnou výbavou a teprve poté může pokračovat v závodě. ZÁVODNÍK PO VYHLÁŠENÍ POVINNÉ NOČNÍ VÝBAVY NESMÍ VYJET DO DALŠÍHO KOLA BEZ NASAZENÉ A ZAPNUTÉ ČELOVKY A CYKLO-BLIKAČKY. V opačném případě se vystavuje penalizaci či diskvalifikaci.

2c) Při použití povinné noční výbavy musí být cyklo-blikačka červené barvy umístěna VÝHRADNĚ na zadní části přilby a MUSÍ BÝT VŽDY ZAPNUTA V REŽIMU NEPŘERUŠOVANÉHO ČERVENÉHO SVĚTLA (NESMÍ BLIKAT), a to i v případě, že je závodník jinak osvětlen.

2d) DOPORUČENÁ VÝBAVA: chrániče loktů, kolen, rukavice, brýle.

2e) ZÁVODNÍK NESMÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽÍVAT BĚŽECKÉ HOLE, JE ZAKÁZÁNO pohybovat se po trati závodu s jakýmkoliv druhem zařízení pro přehrávání hudby či jiného audia/videa. Pokud bude spatřen závodník „NA TRATI“ se sluchátky na uších, může být penalizován, případně diskvalifikován (viz Penalizace).

2f) Součástí povinné výbavy závodníka v depu je také: elastický obvaz a náplasti na puchýře.

3. MĚŘENÍ ZÁVODU

3a) Měření závodu a průjezdy jsou zaznamenány pomocí měřících čipů (tagů), každý závodník má svůj ID ČIP. Závodník průjezdem měřícím zařízením uzavírá ujeté kolo a započne kolo nové, které v případě předání štafety může dokončit jiný člen týmu. Čas závodníka „na trati“, strávený v depu nebo v předávací zóně se započítává do času kola (např. závodník se občerství, řeší technické závady, zdržení parťáka, zdržení při předávce apod.).

3b) Po uplynutí stanoveného limitu bude do výsledků počítán pouze poslední platný průjezd měřícím zařízením (tzn. poslední uzavřené kolo).

3c) Závodník zodpovídá za správné umístění čipů DLE POKYNŮ POŘADATELŮ. Pokud závodník špatně umístí čipy a z tohoto důvodu nebudou čipy zachyceny při průjezdu měřícím zařízením, pak si za tuto skutečnost může závodník sám a nebudou mu uznány výsledky.

3d) Čipy jsou zřetelně označeny číslem týmu a pořadovým číslem jednotlivých členů v týmu; tedy např. 234/1, 234/2 apod. Na čipech je rovněž zapsáno jméno závodníka. Každý závodník si musí připevnit čipy se svým jménem. Pokud při akreditaci obdrží čipy s jiným jménem, musí to neprodleně reklamovat u pořadatelů. Výjimku tvoří pouze ty případy, kdy došlo k výměně člena týmu těsně před závodem, což nemohlo být z časových důvodů změněno.

3e) Jestliže závodník vyjede na trať bez ID čipů, pak tento okruh není zaznamenán a v žádném případě nebude uznán.

3f) Pokud závodník ztratí některý ID čip, může požádat pořadatele o vydání nového ID čipu, které je zpoplatněno částkou 100 Kč. Pokud se na ztrátu čipu přijde až po několika ujetých kolech, pak tato kola NEBUDOU ZÁVODNÍKOVI UZNÁNA a NEBUDOU zpětně dohrávána.

3g) V prostoru štábu budou k dispozici průběžné i finální výsledky. Závodníci a doprovod si tak mohou na připravených počítačích zkontrolovat, jaké má jejich tým časy na kolo, počty ujetých kol, ztráty apod. Tyto výsledky si může rovněž prohlížet na výsledkové listině na www.inline24.cz. Výsledky na internetu mohou mít časové zpoždění (cca do 3 – 5 minut) z důvodu prodlevy při přenosu dat. V prostoru depa bude umístěno zobrazovací zařízení, které bude promítat v reálném čase průjezdy měřícím zařízením.

4. START ZÁVODU

4a) Před samotným startem závodu je vyhlášeno pořadatelem zaváděcí kolo, kterého se mohou účastnit všichni akreditovaní závodníci. Toto kolo není měřeno, je určeno pro seznámení se s tratí a jako slavnostní zahájení závodu. Po dokončení tohoto kola musí v prostoru startu závodu zůstat pouze závodník, který vyjede po odstartování závodu na trať a který se musí řídit pokyny pro start. Zaváděcí kolo uzavírá průjezd pořadatelského skútru, který zaváděcí kolo uzavře po projetí všech závodníků.

4b) Start závodu probíhá tak, že si závodník položí brusle na vnější stranu okruhu a sám se postaví na vnitřní stranu okruhu. Po odstartování závodu přeběhne trať závodu a snaží se co nejrychleji si obout brusle. Obutý závodník vyráží na trať závodu. Tento způsob je zvolen hlavně z bezpečnostního hlediska, protože startovní rovinka má mírné klesání a je zakončena 90° zatáčkou, ve které hrozí v případě hromadného startu vysoká pravděpodobnost kolize mezi závodníky, pády a zranění závodníků.

5. DEPO ZÁVODU, PŘEDÁVACÍ ZÓNA

5a) Prostor depa závodu je vymezen předávací zónou, která začíná u měřící brány až po značení, které vymezuje konec zóny pro předání štafety. Součástí depa na vnitřní straně okruhu je stanový kemp, štáb závodu, občerstvovací prostor a gastrozóna. Na vnější straně okruhu pak WC, Autokemp a parkoviště u Hotelu Terasa.

5b) Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu předávací zónou a zajištění bezpečnosti samotných předávek štafety, bude po celém vnějším okraji asfaltové cesty, která je součástí depa, postaven plot. Uzavře tak prostor od rohu tenisového kurtu (před restaurací u Toma) až po Hotel Terasa. Smyslem plotu je znemožnění vstupu do trati závodu z vnější strany okruhu. V minulých ročnících bylo toto řešeno ústní domluvou, nicméně závodníci i návštěvníci Olešné pokyny pořadatelů nerespektovali, přecházeli cestu bez ohledu na závodníky, docházelo ke kolizím a nebezpečí úrazu jak závodníků, tak přihlížejících. Plot bude uzavřen po odstartování závodu.

5c) Pro přechod z vnější strany okruhu na vnitřní budou vyhrazeny přechody, které budou kontrolovat a přecházení řídit pořadatelé. Závodníci i doprovod MUSÍ DBÁT JEJICH POKYNŮ. Jedná se o bezpečnost závodníků a zároveň bezpečnost ostatních! JINÝ POHYB MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM PROSTOREM DEPA NEBUDE MOŽNÝ.

5d) Rychlost průjezdu DEPEM ZÁVODU je omezena. Před bránou s měřícím zařízením bude vystavěna tzv. „zpomalovací šikana“, která má za cíl snížit rychlost závodníka před vjezdem do depa závodu tak, aby závodníci nevjeli do předávací zóny plnou rychlostí, zvláště pokud jen depem projíždějí. Omezení rychlosti platí pro všechny bez výjimky.

5e) Předávání štafety v DEPU probíhá na pravé straně ve směru jízdy – vnitřní okraj okruhu. Šířka asfaltové cesty v DEPU je rozdělena tak že ¾ jsou pro předávání štafety a ¼ cesty je pro průjezdný pruh umístěný na levé straně ve směru jízdy.

Závodníci, kteří čekají na předávku, NESMÍ STÁT NA LEVÉ STRANĚ DRÁHY a nesmí překážet ostatním závodníkům při předávání štafety (vůči ostatním závodníkům bude ohleduplné, pokud čekající závodník bude stát na okraji nebo na trávě mimo asfalt).

5f) Předání štafety probíhá výhradně dotykem, postrčením apod., vždy musí dojít k fyzickému kontaktu. Toto pravidlo bude přísně kontrolováno.

5g) K předání štafety musí dojít pouze a výhradně ve vyznačeném prostoru. Pokud předávající závodník neumí brzdit a potřebuje delší prostor pro dojezd a bojí se vjet do trávy nebo nemá možnost vjet do trávy v prostoru depa, může pozvolna sjet a dobrzdit až např. k hrázi. Předání štafety musí však proběhnout v předávacím prostoru.

5h) Závodníci, kteří po předání štafety při zastavování dojeli mimo předávací prostor, např. k hrázi, se musí z bezpečnostních důvodů vracet výhradně PO VNITŘNÍ STRANĚ OKRUHU, a to co nejblíže ke krajnici asfaltu, případně po trávě. V žádném případě nesmí překročit vzdálenost od krajnice více jak 0,5 metru. Pokud budou mít v cestě překážku, musí se jí vyhnout po trávě mimo trať závodu.

6. POHYB ZÁVODNÍKŮ NA TRATI

6a) V pravidlech závodu nelze shrnout všechny situace, které mohou nastat a které by vedly k potrestání závodníka. Zdůrazňujeme pouze nejzásadnější problémy, které se děly v minulých ročnících. Všechny situace dle případných informací pořadatelů bude posuzovat HLAVNÍ ROZHODČÍ, který rovněž uděluje všechny tresty.

6b) Předjíždění na trati je povoleno výhradně z levé strany (ve směru jízdy vlevo). Pomalejší závodníci musí jezdit při pravém okraji a musí před sebe pustit rychlejší závodníky. Pokud dojde k záměrnému blokování rychle jedoucího závodníka, blokující závodník může být penalizován či vyloučen ze závodu.

6c) Předjíždění na mostě a v úzkém koridoru za mostem je omezeno, rychlejší závodník si v tomto úzkém prostoru musí vyžádat souhlas pomalejšího závodníka, ke kterému se musí chovat ohleduplně. Pomalejší závodník cestu uvolnit v tomto případě NEMUSÍ, pokud by to pro něj v rámci jeho bruslařských schopností představovalo bezpečnostní riziko (zvláště pak v úzkém koridoru bezprostředně po sjezdu z mostu). Prostor kolem mostu bude monitorován, pokud se bude závodník chovat nebezpečně k ostatním závodníkům nebo bude vulgární při předjíždění apod., může být penalizován, v krajních případech i vyloučen ze závodu.

6d) ZÁVODNÍK NESMÍ OMEZIT ANI OHROZIT JINÉHO ZÁVODNÍKA! Nedodržování tohoto základního pravidla bude trestáno penalizacemi a v krajních případech i vyloučením ze závodu.

6e) ZÁVODNÍK MUSÍ RESPEKTOVAT PŘÍKAZY VŠECH POŘADATELŮ. Jako součást pořadatelského týmu jsou bráni také příslušníci Městské policie Frýdek-Místek, kteří jsou během závodu přítomni na okruhu kolem přehrady Olešná. Opakované neuposlechnutí pořadatele je chápáno jako vážný přestupek.

7. PENALIZACE, DISKVALIFIKACE, PROTESTY

Hlavní rozhodčí postupuje takto:
1) NAPOMENUTÍ
2) PENALIZACE (ŽLUTÁ KARTA) – 30 minutová penalizace, která je stejná pro všechny týmy a závodníky
3) DISKVALIFIKACE (ČERVENÁ KARTA) – zvlášť hrubé porušení pravidel, opakované neuposlechnutí apod.

V závažných situacích nemusí být tento postup dodržen a hlavní rozhodčí má právo tým rovnou diskvalifikovat.

Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu:

a) protest v průběhu závodu – ústně, nejlépe se svědkem, příp. s fotodokumentací

b) protest proti výsledkům – po ukončení závodu, nejpozději 15 minut po vyvěšení výsledkové listiny (čas vyvěšení výsledkové listiny bude vyhlášen komentátorem).

V případě, že závodník podává protest, musí uhradit hlavnímu rozhodčímu poplatek 200 Kč. V případě uznání protestu bude závodníkovi poplatek vrácen. Lhůta pro vyjádření k protestu proti výsledkům je 30 minut od podání.

8. ZRUŠENÍ ZÁVODU

8a) Závod se jede za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit nebo úplně ukončit v případě, že by podmínky na trati znamenaly pro závodníky bezpečnostní riziko. V případě, že bude závod z nějakého důvodu pořadatelem ukončen před vypršením 24 hodinového limitu, budou výsledky zpracovány podle posledních záznamů z měřícího zařízení (poslední platné průjezdy měřícím zařízením – uzavřená kola).

8b) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen zrušit start závodu, se startovné nevrací, stejně jako při přerušení či uzavření.

9. OSTATNÍ PRAVIDLA

Ve všem ostatním výše neuvedeném se řídí závod podle pravidel ČAES (ČESKÁ ASOCIACE EXTRÉMNÍCH SPORTŮ) a pravidly Českého svazu kolečkového bruslení http://www.cskb-inline.cz/sites/cskb.eu/files/docs/soutezni_rad.pdf)