PRAVIDLA ZÁVODU EMOS INLINE 24 - 2015

1) ÚČASTNÍCI ZÁVODU, ZÁVODNÍ TÝMY

1a) EMOS INLINE 24 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let; u nezletilých osob je nutné mít souhlas zákonného zástupce.

1b) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří jsou registrováni na oficiálních stránkách závodu www.inline24.cz, mají řádně zaplacené startovné a splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných či psychotropních látek.

1c) Každý závodník, který nastupuje na trať nebo se po ní pohybuje (závodí), musí mít na svrchní vrstvě oblečení viditelně umístěné startovní číslo, a to tak, že bude mít startovní číslo zavěšené od pasu dolů, přichycené za horní část čísla (vytvoří tak „sukýnku“, která bude překrývat zadek).

1d) Každý závodník musí mít na ruce nepoškozený identifikační pásek, který sundává až po vyhlášení vítězů a vylosování tomboly (identifikační pásek obdrží závodník při akreditaci do závodu).

1e) Měření závodu probíhá pomocí měřících čipů (tagů), každý závodník má svůj ID čip (2 čipy na dvoučlenný tým, 4 čipy na čtyřčlenný tým). ID čip (tag) MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VÝHRADNĚ DLE POKYNŮ POŘADATELŮ

1f) Závodník zodpovídá za správné umístění čipu. Pokud závodník špatně umístí čip a nebude dbát pokynů pořadatelů a z tohoto důvodu nebude čip zachycen při průjezdu měřícím zařízením, pak si za tuto skutečnost může závodník sám a nebudou mu uznány výsledky.

1g) Čipy jsou zřetelně označeny číslem týmu a pořadovým číslem jednotlivých členů v týmu; tedy např. 234/1, 234/2 apod. Na čipu je rovněž zapsáno jméno závodníka. Každý závodník si musí připevnit čip se svým jménem. Pokud při akreditaci obdrží čip s jiným jménem, musí to neprodleně reklamovat u pořadatelů. Výjimku tvoří pouze ty případy, kdy došlo k výměně člena týmu těsně před závodem, což nemohlo být z časových důvodů změněno.

1h) Jestliže závodník vyjede na trať bez ID čipu, pak tento okruh není zaznamenán a v žádném případě nebude uznán. 

Pokud se na ztrátu čipu přijde až po několika ujetých kolech, pak tato kola NEBUDOU ZÁVODNÍKOVI UZNÁNA a NEBUDOU zpětně dohrávána.

Pokud závodník ztratí ID čip, může požádat pořadatele o vydání nového ID čipu, které je zpoplatněno částkou 100 Kč. 

1i) Rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídlo a spánek si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a jeho zdraví by bylo zásadním způsobem ohroženo.

1j) Střídání členů týmu je zcela ve strategii týmu. Není stanoven žádný limit, maximální počet kol nebo doba, po kterou může být závodník bez vystřídání na trati. Stejně tak v depu mohou odpočívat všichni závodníci týmu, technická a relaxační podpora není nijak omezena (maséři, mechanici apod.).

1k) V jednu chvíli může být na trati pouze jeden z členů týmu. Závodník, který je na trati a neodpočívá v depu, nesmí využít jakoukoliv pomoc v postupu. Je odkázán pouze na své vlastní fyzické a psychické síly. Jakákoliv cizí pomoc na trase mimo pomoci při zranění či při podobných vážných situacích znamená diskvalifikaci celého týmu.

1l) KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÁVODU SVOU REGISTRACÍ, ZAPLACENÍM STARTOVNÉHO, NASTOUPENÍM DO ZÁVODU A PŘEVZETÍM SVÉHO ID ČIPU PROHLAŠUJE, ŽE:

a) disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!);

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu/cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav trati.

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu), které se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci 

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži;

f) byl důkladně poučen o průběhu závodu, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích. Účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí;

g) byl pořadatelem seznámen a obdržel informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených;

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním;

i) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže EMOS INLINE 24, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

j) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány. Účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže EMOS INLINE 24, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

k) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

l) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

 


2) POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA

2a) Závodník „NA TRATI“ je VŽDY povinen mít u sebe povinnou výbavu. Povinná výbava se dělí na denní a noční a je určena pro zajištění bezpečnosti závodníků. Denní povinná výbava obsahuje pouze PŘILBU (cyklistickou nebo horolezeckou s pevným uchycením), noční povinná výbava je dále rozšířena o funkční čelovku a cyklo-blikačku červené barvy S MOŽNOSTI NASTAVENÍ REŽIMU NEPŘETRŽITÉHO ČERVENÉHO SVĚTLA. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ RUČNÍCH SVÍTILEN! 

2b) POVINNOST POUŽITÍ NOČNÍ VÝBAVY (čelovka, cyklo-blikačka červené barvy) začíná od 20:30 hodin včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit tuto povinnost i dříve. Pokud bude závodník těsně před tímto limitem nebo vyhlášením uvedené povinnosti na trati, musí při vjezdu do depa závodu zastavit, vybavit se noční povinnou výbavou a teprve poté může pokračovat v závodě. ZÁVODNÍK PO VYHLÁŠENÍ POVINNÉ NOČNÍ VÝBAVY NESMÍ VYJET DO DALŠÍHO KOLA BEZ NASAZENÉ A ZAPNUTÉ ČELOVKY A CYKLO-BLIKAČKY. V opačném případě se vystavuje penalizaci či diskvalifikaci.

2c) Při použití povinné noční výbavy musí být CYKLO-BLIKAČKA červené barvy umístěna VÝHRADNĚ na zadní části přilby a MUSÍ BÝT VŽDY ZAPNUTA V REŽIMU NEPŘERUŠOVANÉHO ČERVENÉHO SVĚTLA (NESMÍ BLIKAT), a to I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZÁVODNÍK JINAK OSVĚTLEN.

2d) DOPORUČENÁ VÝBAVA: chrániče loktů, kolen, rukavice, brýle.

2e) ZÁVODNÍK NESMÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽÍVAT BĚŽECKÉ HOLE, JE ZÁKÁZÁNO pohybovat se po trati závodu s jakýmkoliv druhem zařízení pro přehrávání hudby či jiného audia/videa. Pokud bude spatřen závodník „NA TRATI“ se sluchátky na uších, může být penalizován, případně diskvalifikován (viz Penalizace).

2f) SOUČÁSTÍ POVINNÉ VÝBAVY ZÁVODNÍKA JE TAKÉ: ELASTICKÝ OBVAZ a NÁPLASTI NA PUCHÝŘE

 

3) DEPO ZÁVODU, PŘEDÁVACÍ ZÓNA

3a) Prostor DEPA závodu je vymezen předávací zónou, která začíná u měřící brány až po značení, které vymezuje konec zóny pro předání štafety. Součástí depa na vnitřní straně okruhu je stanový kemp, štáb závodu, občerstvovací prostor a gastro-zóna. Na vnější straně okruhu pak WC, Autokemp a parkoviště.

3b) Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu předávací zónou a zajištění bezpečnosti samotných předávek štafety, bude po celé vnější krajnici asfaltové cesty, která je součástí depa postaven plot. Uzavřen je prostor od rohu tenisového kurtu (před restaurací u Toma až po Terasu před přehradou. Smyslem plotu je znemožnění vstupu na vozovku – trať závodu z vnější strany okruhu. V minulých ročnících bylo toto řešeno ústní domluvou, nicméně závodníci i návštěvníci Olešné pokyny pořadatelů nerespektovali, přecházeli cestu bez ohledu na závodníky, docházelo ke kolizím a nebezpečí úrazu jak závodníků, tak přihlížejících. Plot bude uzavřen po odstartování závodu.

3c) Pro přechod z vnější strany okruhu na vnitřní budou vyhrazeny přechody, které budou kontrolovat a přecházení řídit pořadatelé. Závodníci i doprovod MUSÍ DBÁT JEJICH POKYNŮ. Jedná se o bezpečnost závodníků a zároveň bezpečnost ostatních! JINÝ POHYB MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM PROSTOREM DEPA NEBUDE MOŽNÝ.

3d) Rychlost průjezdu DEPEM ZÁVODU je omezena. Snahou je zabránit tomu, aby závodníci nevjeli do předávací zóny plnou rychlostí, zvláště pokud jen depem projíždějí. Omezení rychlosti platí pro všechny bez výjimky. (před cílovou bránou s měřícím zařízením bude vystavěna tzv. "šikana", která má za cíl zpomalit rychlost závodníka před vjezdem do depa závodu)

3e) Předávání štafety v DEPU probíhá na pravé straně ve směru jízdy – vnitřní krajnice okruhu. Šířka asfaltové cesty v DEPU je rozdělena tak že ¾ jsou pro předávání štafety a ¼ cesty je pro průjezdný pruh umístěný na levé straně ve směru jízdy.

Závodníci, kteří čekají na předávku, NESMÍ STÁT NA LEVÉ STRANĚ CESTY a nesmí překážet ostatním závodníkům při předávání štafety (vůči ostatním závodníkům bude ohleduplné, pokud čekající závodník bude stát na krajnici – trávě mimo asfalt).

3f) Předání štafety probíhá výhradně dotykem, postrčením apod., vždy musí dojít k fyzickému kontaktu. Toto pravidlo bude přísně kontrolováno.

3g) K předání štafety musí dojít pouze a výhradně ve vyznačeném prostoru. Pokud předávající závodník neumí brzdit a potřebuje delší prostor pro dojezd a bojí se vjet do trávy nebo nemá možnost vjet do trávy v prostoru depa, může pozvolna sjet a dobrzdit až např. k hrázi. Předání štafety musí však proběhnout v předávacím prostoru.

3h) Závodníci, kteří po předání štafety při zastavování dojeli mimo předávací prostor, např. k hrázi, se MUSÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VRACET VÝHRADNĚ PO VNITŘNÍ STRANĚ OKRUHU, a to co nejblíže ke krajnici asfaltu, případně po trávě. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ PŘEKROČIT VZDÁLENOST OD KRAJINICE VÍCE JAK 0,5 METRU. Pokud budou mít v cestě překážku, musí se jí vyhnout po trávě mimo trať závodu.

4) POHYB ZÁVODNÍKŮ NA TRATI

4a) Předjíždění na trati je povoleno výhradně z levé strany (ve směru jízdy vlevo). Pomalejší závodníci musí jezdit při pravém okraji a musí před sebe pustit rychlejší závodníky. Pokud dojde k záměrnému blokování rychle jedoucího závodníka, blokující závodník může být vyloučen ze závodu.

4b) Předjíždění na mostu a v úzkém koridoru za mostem je omezeno, rychlejší závodník si v tomto úzkém prostoru musí vyžádat souhlas pomalejšího závodníka, ke kterému se musí chovat ohleduplně. Pomalejší závodník cestu uvolnit v tomto případě nemusí, pokud by to pro něj v rámci jeho bruslařských schopností představovalo bezpečnostní riziko (zvláště pak v úzkém koridoru bezprostředně po sjezdu z mostu). Prostor kolem mostu bude monitorován, pokud se bude závodník chovat nebezpečně k ostatním závodníkům nebo bude vulgární při předjíždění apod., může být penalizován, v krajních případech i vyloučen ze závodu.

4c) V pravidlech závodu nelze shrnout všechny situace, které mohou nastat a které by vedly k potrestání závodníka. Zdůrazňujeme pouze ty nejzásadnější problémy, které se děly v minulých ročnících. Všechny situace dle případných informací pořadatelů, bude posuzovat HLAVNÍ ROZHODČÍ, který rovněž uděluje všechny tresty.

4d)
 ZÁVODNÍK NESMÍ OMEZIT ANI OHROZIT JINÉHO ZÁVODNÍKA! Nedodržování tohoto základního pravidla bude trestáno penalizacemi a v krajních případech i vyloučením ze závodu.

4e) ZÁVODNÍK MUSÍ RESPEKTOVAT PŘÍKAZY VŠECH POŘADATELŮ. Jako součást pořadatelského týmu jsou bráni také příslušníci Městské policie Frýdek-Místek, kteří jsou během závodu přítomni na okruhu kolem přehrady Olešná. Opakované neuposlechnutí pořadatele je chápáno jako vážný přestupek.


5) PENALIZACE, DISKVALIFIKACE, PROTESTY

Hlavní rozhodčí postupuje takto:

1) NAPOMENUTÍ

2) PENALIZACE (ŽLUTÁ KARTA) – 30 minutová penalizace, která je stejná pro všechny týmy a závodníky

3) DISKVALIFIKACE (ČERVENÁ KARTA) – zvlášť hrubé porušení pravidel, opakované neuposlechnutí apod.

V závažných situacích nemusí být tento postup dodržen a hlavní rozhodčí má právo tým rovnou diskvalifikovat.

Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu:

a) protest během závodu – ústně, nejlépe se svědkem

b) protest proti výsledkům – po ukončení závodu, nejpozději 15 minut po vyvěšení výsledkové listiny (čas vyvěšení výsledkové listiny bude vyhlášen komentátorem). V případě, že závodník podává protest proti výsledkům, musí uhradit hlavnímu rozhodčímu poplatek 200 Kč. V případě uznání protestu bude závodníkovi poplatek vrácen.

Lhůta pro vyjádření k protestu proti výsledkům je 30 minut od podání.


6) ZRUŠENÍ ZÁVODU

6a) Závod se jede za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit nebo úplně ukončit v případě, že by podmínky na trati znamenaly pro závodníky bezpečnostní riziko. V případě, že bude závod z nějakého důvodu pořadatelem ukončen před vypršením 24 hodinového limitu, budou výsledky zpracovány podle posledních záznamů z měřícího zařízení. (poslední platné průjezdy měřícím zařízením – uzavřená kola).

6b) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen zrušit start závodu, se startovné nevrací, stejně jako při přerušení či uzavření.


7) OSTATNÍ PRAVIDLA

Ve všem ostatním výše neuvedeném se řídí závod podle pravidel ČAES (ČESKÁ ASOCIACE EXTRÉMNÍCH SPORTŮ) a pravidly Českého svazu kolečkového bruslení http://www.cskb-inline.cz/sites/cskb.eu/files/docs/soutezni_rad.pdf)