Frýdek-Místek       
21.6.-22.6.2014 - Termín závodu
MISTROVSTVÍ ČR V EXTRÉMNÍM 24 HODIN INLINE MARATONU - 24 HODINOVÝ VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRAVIDLA A PROPOZICE ZÁVODU ADIDAS 24 HODIN KOLEM OLEŠNÉ 2014

STATUT ZÁVODU

OTEVŘENÉ MEZINÁRODNÍ MČR V EXTRÉMNÍM 24 HODIN INLINE MARATONU - 24 HODINOVÝ VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST


1) ZÁVOD, PRŮBĚH ZÁVODU, KATEGORIE

1a) Adidas 24 hodin kolem Olešné je 24 hodinový vytrvalostní inline maraton na inline bruslích, který se koná na 4 500 m dlouhém okruhu kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku a je určen nejen pro aktivní sportovce, ale především pro aktivní veřejnost, která si chce zkusit, co dokáže a zažít neopakovatelnou atmosféru těchto vytrvalostních závodů.

1b) Cílem závodu je dosažení co možná největšího počtu ujetých okruhů (km) ve stanoveném limitu 24 hodin.

1c) Okruh kolem přehrady Olešná je během konání akce uzavřen výhradně pro účely závodu. Trasa závodu je vytýčena speciálním značením. Návštěvníci a doprovod mají přístup pouze do depa závodu a odpočinkových zón, podél trati nesmí překročit značení.

1d) Termín závodu je stanoven na 21. 6. – 22. 6. 2014. Start závodu je v sobotu v 11:00 hod., závod je ukončen po uplynutí 24 hodin, tj. v neděli v 11:00 hod., kdy bude vypnuta časová brána.

1e) Po uplynutí stanoveného limitu bude do výsledků počítán pouze poslední platný průjezd měřícím zařízením (tzn. poslední uzavřené kolo).

1f) Průjezdy měřícím zařízením jsou zaznamenávány pomocí čipu/tagu, který je umístěn výhradně na přilbě závodníka. Závodník průjezdem měřícím zařízením uzavírá ujeté kolo a započne kolo nové, které v případě předání štafety může dokončit jiný člen týmu.

1g) Prostor pro předání štafety probíhá ve vyhrazeném prostoru v depu závodu, který je zřetelně vyznačen. Čas závodníka „na trati“, strávený v depu nebo v předávací zóně se započítává do času kola (např. závodník se občerství, řeší technické závady, zdržení parťáka, zdržení při předávce apod.).

1h) Pohyb v depu je řešen zvláštními pravidly.

1i) Závod se jede za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo závod přerušit nebo úplně ukončit v případě, že by podmínky na trati znamenaly pro závodníky bezpečnostní riziko. V případě, že bude závod ukončen před vypršením 24 hodinového limitu, budou výsledky zpracovány podle posledních záznamů z měřícího zařízení. (poslední platné průjezdy měřícím zařízením – uzavřená kola).

1j) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start závodu, se startovné nevrací.

1k) Závodní týmy se musí zaregistrovat do jedné z následujících kategorií:

- SPORT DVOJICE
(POUZE TATO KATEGORIE MÁ STATUT OTEVŘENÉHO MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR V EXTRÉMNÍM 24 HODIN INLINE MARATONU)

- SPORT ČTVEŘICE
- HOBBY DVOJICE
- HOBBY ČTVEŘICE


1l) V bodě 1k) se uvedené kategorie dále dělí dle pohlaví na MUŽI, ŽENY, MIX.

1m) Všechny kategorie obsahují členění dle věku, a to DO 30-TI LET, 31-45 LET, 46 A VÍCE LET, kdy pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věkový průměr všech závodníků v týmu (např. složení je 20let + 18let + 15let + 56let = věkový průměr 27 roků; spadají tak do věkové kategorie „DO 30 LET“. Původní věkové členění podle nejstaršího člena týmu bylo zrušeno.).

1n) VÝBĚR KATEGORIÍ JE DOBROVOLNÝ, nicméně kategorie SPORT je povinná pro registrované sportovce v klubech a svazech vedenými pod ČUS jako je Adventure Race, MTB, Cyklistika, Triatlon, Orientační Běh, Atletika, Gymnastika, Plavání, Hokej, Fotbal, Ragby, Florbal, Házená, Košíková, Veslovaní, Kulturistika a jiné.

1o) Kategorie SPORT je povinná také pro ty týmy, ve kterých minimálně jeden z členů týmu používá nebo použil na bruslích kolečka o velikosti větší než 100mm. Pokud se během závodu zjistí, že kterýkoliv z členů týmu v kategorii HOBBY použil nebo používá kolečka nad uvedený limit (např. 110mm), pak tým nebude potrestán, bude pouze automaticky přeřazen do kategorie SPORT.

1p) Vyhlášení závodu začíná v neděli 22. 6. 2014 ve 13:00 hod., tedy 2 hodiny po ukončení závodu.

1q) Vyhlašují se a oceňují pouze všechny hlavní kategorie (SPORT/HOBBY DVOJICE I ČTVEŘICE – MUŽI/ŽENY/MIX). NEVYHLAŠUJÍ SE VĚKOVÉ KATEGORIE. Pro věkové kategorie jsou během vyhlášení připraveny speciální diplomy (cca každý sedmý závodník jde na bednu, vyhlašuje se 108 lidí - 108 lidí dostane medaile).


2) ÚČASTNÍCI ZÁVODU, ZÁVODNÍ TÝMY

2a) Adidas 24 hodin kolem Olešné je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 15 let; u nezletilých osob je nutné mít souhlas zákonného zástupce.

2b) Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří jsou registrováni na oficiálních stránkách závodu www.inline24.cz, mají řádně zaplacené startovné a splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných či psychotropních látek.

2c) Každý závodník, který nastupuje na trať nebo se po ní pohybuje (závodí), musí mít na svrchní vrstvě oblečení viditelně umístěné startovní číslo, a to tak, že bude mít startovní číslo zavěšené od pasu dolů, přichycené za horní část čísla (vytvoří tak „sukýnku“, která bude překrývat zadek).2d) Každý závodník musí mít na ruce nepoškozený identifikační pásek, který sundává až po vyhlášení vítězů a vylosování tomboly (identifikační pásek obdrží závodník při akreditaci do závodu).

2e) Měření závodu probíhá pomocí měřících čipů (tagů), každý závodník má svůj ID čip (2 čipy na dvoučlenný tým, 4 čipy na čtyřčlenný tým). ID čip (tag) MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VÝHRADNĚ NA PŘILBĚ, A TO DLE POKYNŮ POŘADATELŮ. ID čip je zalaminován do plastového proužku, který musí být připevněn k přilbě tak, aby se vytvořila tzv. „anténka“ na vrchní straně přilby. Proužek musí být orientován tak, aby čip byl na vnějším konci „anténky“ a neměl žádný přímý kontakt s povrchem přilby. Pokud to typ přilby dovolí, měl by být proužek s čipem připevněn tak, aby hrana laminace směřovala do směru jízdy. Čip lze k přilbě připevnit pomocí rychloupínacích pásek, izolepy, elektrikářské pásky apod. Pokud používáte karbonové přilby, přilby s barevným povrchem obsahujícím kovové částice, případně jiné přilby, které používají vodivé materiály, doporučujeme si před startem ověřit u pořadatelů, zda lze čip přečíst. Zvolené umístění čipu (viz ukázkové foto) zaručuje správné přečtení čipu na všech typech přileb, nicméně pokud máte pochybnosti, doporučujeme si to pro jistotu ověřit; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2f) Závodník zodpovídá za správnou montáž čipu na přilbu. Pokud závodník špatně umístí čip a nebude dbát pokynů pořadatelů a z tohoto důvodu nebude čip zachycen při průjezdu měřícím zařízením, pak si za tuto skutečnost může závodník sám a nebudou mu uznány výsledky.

2g) Čipy jsou zřetelně označeny číslem týmu a pořadovým číslem jednotlivých členů v týmu; tedy např. 234/1, 234/2 apod. Na čipu je rovněž zapsáno jméno závodníka. Každý závodník si musí připevnit čip se svým jménem. Pokud při akreditaci obdrží čip s jiným jménem, musí to neprodleně reklamovat u pořadatelů. Výjimku tvoří pouze ty případy, kdy došlo k záměně člena týmu těsně před závodem, což nemohlo být z časových důvodů změněno.

2h) Jestliže závodník vyjede na trať bez ID čipu, pak tento okruh není zaznamenán a v žádném případě nebude uznán. Pokud závodník ztratí ID čip, může požádat pořadatele o vygenerování nového ID čipu. Vygenerování nového ID čipu je zpoplatněno částkou 100 Kč.
Pokud se na ztrátu čipu přijde až po několika ujetých kolech, pak tato kola NEBUDOU ZÁVODNÍKOVI UZNÁNA a NEBUDOU zpětně dohrávána.

2i) Rychlost pohybu, strategii odpočinku, jídlo a spánek si volí členové týmu sami podle aktuální fyzické a psychické situace. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a jeho zdraví by bylo zásadním způsobem ohroženo.

2j) Střídání členů týmu je zcela ve strategii týmu. Není stanoven žádný limit, maximální počet kol nebo doba, po kterou může být závodník bez vystřídání na trati. Stejně tak v depu mohou odpočívat všichni závodníci týmu, technická a relaxační podpora není nijak omezena (maséři, mechanici apod.).

2k) V jednu chvíli může být na trati pouze jeden z členů týmu. Závodník, který je na trati a neodpočívá v depu, nesmí využít jakoukoliv pomoc v postupu. Je odkázán pouze na své vlastní fyzické a psychické síly. Jakákoliv cizí pomoc na trase znamená diskvalifikaci celého týmu.

2l) Do občerstvovací stanice má přístup jen ten závodník, který není zrovna na trati a odpočívá v depu. Do občerstvovací stanice je zakázán vstup v bruslích. Pokud budou odpočívat všichni členové z jednoho týmu, mohou jít na občerstvovací stanici, ale bez bruslí.

2m) Závodník „NA TRATI“ je VŽDY povinen mít u sebe povinnou výbavu. Povinná výbava se dělí na denní a noční a je určena pro zajištění bezpečnosti závodníků. Denní povinná výbava obsahuje pouze PŘILBU (cyklistickou nebo horolezeckou s pevným uchycením), noční povinná výbava je dále rozšířena o funkční čelovku (JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ RUČNÍCH SVÍTILEN), cyklo-blikačku červené barvy (pro jízdu v noci, za snížené viditelnosti).

2n) POVINNOST POUŽITÍ NOČNÍ VÝBAVY (čelovka, cyklo-blikačka červené barvy) začíná od 20:30 hodin včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit tuto povinnost i dříve. Pokud bude závodník těsně před tímto limitem nebo vyhlášením uvedené povinnosti na trati, musí při vjezdu do depa závodu zastavit, vybavit se noční povinnou výbavou a teprve poté může pokračovat v závodě. ZÁVODNÍK PO VYHLÁŠENÍ POVINNÉ NOČNÍ VÝBAVY NESMÍ VYJET DO DALŠÍHO KOLA BEZ NASAZENÉ A ZAPNUTÉ ČELOVKY A CYKLO-BLIKAČKY. V opačném případě se vystavuje penalizaci či diskvalifikaci.

2o) Při použití povinné noční výbavy musí být CYKLO-BLIKAČKA červené barvy umístěna VÝHRADNĚ na zadní části přilby a MUSÍ BÝT VŽDY ZAPNUTA, a to I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZÁVODNÍK JINAK OSVĚTLEN.

2p) DOPORUČENÁ VÝBAVA: chrániče loktů, kolen, rukavice, brýle.

2q) ZÁVODNÍK NESMÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽÍVAT BĚŽECKÉ HOLE, JE ZÁKÁZÁNO JEZDIT S MP3 PŘEHRÁVAČEM, nebo s jakýmkoliv jiným druhem zařízení pro přehrávání hudby či jiného audia/videa. Pokud bude spatřen závodník „NA TRATI“ se sluchátky na uších, může být penalizován, případně diskvalifikován (viz Penalizace).


3) DEPO ZÁVODU, PŘEDÁVACÍ ZÓNA

3a) Prostor DEPA závodu je vymezen předávací zónou, která začíná u měřící brány až po značení, které vymezuje konec zóny pro předání štafety. Součástí depa na vnitřní straně okruhu je stanový kemp, štáb závodu, občerstvovací prostor a gastro-zóna. Na vnější straně okruhu pak WC, Autokemp.

3b) Z důvodu bezpečnosti bude po levé straně asfaltové cesty bruslařského okruhu po celé délce depa postaven plot (vnější krajnice). Plot začíná před restaurací u Toma (roh tenisového kurtu) a končí dole u Terasy (za značkou KONEC PŘEDÁVACÍ ZÓNY). Smyslem plotu je znemožnění vstupu na vozovku – trať závodu z vnější strany okruhu. (V minulých ročnících bylo toto řešeno ústní domluvou, nicméně závodníci i návštěvníci Olešné pokyny pořadatelů nerespektovali, přecházeli cestu bez ohledu na závodníky, docházelo ke kolizím a nebezpečí úrazu jak závodníků, tak přihlížejících.) Plot bude uzavřen po odstartování závodu.

3c) Pro přechod z vnější strany okruhu na vnitřní budou vyhrazeny přechody, které budou kontrolovat a přecházení řídit pořadatelé a závodníci i doprovod MUSÍ DBÁT JEJICH POKYNŮ. Jedná se o bezpečnost závodníků a zároveň bezpečnost ostatních! JINÝ POHYB MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM PROSTOREM DEPA NEBUDE MOŽNÝ.

3d) Rychlost průjezdu DEPEM ZÁVODU je omezena. Snahou je zabránit tomu, aby závodníci vletěli do předávací zóny plnou rychlostí, zvláště pokud jen depem projíždějí. Omezení rychlosti platí pro všechny bez výjimky.

3e) Předávání štafety v DEPU probíhá na pravé straně vozovky (ve směru jízdy – vnitřní krajnice okruhu). Šířka asfaltové cesty v DEPU je rozdělena na 2/3 předávání štafety, 1/3 průjezdný pruh na levé straně vozovky (ve směru jízdy). Závodníci, kteří čekají na předávku, NESMÍ STÁT NA LEVÉ STRANĚ VOZOVKY a nesmí překážet ostatním závodníkům při předávání štafety (vůči ostatním závodníkům bude ohleduplné, pokud čekající závodník bude stát na krajnici – trávě mimo asfalt).

3f) Předání štafety probíhá výhradně dotykem, postrčením apod., vždy musí dojít k fyzickému kontaktu. Toto pravidlo bude přísně kontrolováno.

3g) K předání štafety musí dojít pouze a výhradně ve vyznačeném prostoru. Pokud předávající závodník neumí brzdit a potřebuje delší prostor pro dojezd a bojí se vjet do trávy nebo nemá možnost vjet do trávy v prostoru depa, může pozvolna sjet a dobrzdit až např. k hrázi. Předání štafety musí však proběhnout v předávacím prostoru.

3h) Závodníci, kteří po předání štafety při zastavování dojeli mimo předávací prostor, např. k hrázi, se MUSÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VRACET VÝHRADNĚ PO VNITŘNÍ STRANĚ OKRUHU, a to co nejblíže ke krajnici asfaltu případně po trávě. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ PŘEKROČIT VZDÁLENOST OD KRAJINICE VÍCE JAK 0,5 METRU. Pokud budou mít v cestě překážku, musí se jí vyhnout po trávě mimo vozovku. NESMÍ OBJÍŽDĚT PŘEKÁŽKU např. středem vozovky.

3i) Závodníci mají nárok na bezplatné ubytování v prostoru stanového kempu na vnitřní straně okruhu. AUTOKEMP na vnější straně okruhu je zpoplatněn dle aktuálního ceníku Autokempu Olešná. Rezervace či placení za ubytování v prostoru Autokempu, napojení přípojek energií pro karavany apod. řeší výhradně Autokemp Olešná a pořadatelé s tímto nemají nic společného.

3j) POŘADATEL NEZODPOVÍDÁ ZA VĚCI, které mají závodníci uloženy ve stanech, vozidlech apod. Stejně tak pořadatel nezodpovídá za mobily a jinou elektroniku, kterou si budou závodníci nabíjet (elektrické zásuvky jsou pouze na toaletách, ať už u Autokempu nebo na WC a sprchách pod Sportplexem). Pokud pořadatel dovolí využít k nabití např. telefonu zásuvku na štábu závodu, není jeho povinností nabíjené zařízení hlídat a nenese zodpovědnost za jeho případné odcizení.

3k) Pořadatel nezřizuje ani neprovozuje úschovnu zavazadel během závodu Adidas 24 hodin kolem Olešné.

3l) V prostoru štábu budou k dispozici průběžné i finální výsledky. Závodníci a doprovod si tak může na připravených počítačích zkontrolovat jaké má jejich tým časy na kolo, počty ujetých kol, ztráty apod. Tyto výsledky si může rovněž prohlížet na výsledkové listině na www.inline24.cz. Výsledky na internetu mohou mít časové zpoždění (cca do 3 – 5 minut) z důvodu prodlevy při přenosu dat. V prostoru depa bude umístěno zobrazovací zařízení, které bude promítat v reálném čase průjezdy měřícím zařízením.4) REGISTRACE DO ZÁVODU, STARTOVNÉ, POPLATKY

4a) Registrace do závodu probíhá výhradně přes registrační formulář na stránkách závodu www.inline24.cz a nebo v den závodu v akreditačním centru.

4b) Registrace do závodu, kromě možnosti se registrovat v den závodu, probíhá ve dvou vlnách:

Registrace v období 1. 1. 2014 až 31. 5. 2014 (první vlna s tričkem) stojí 490 Kč. Lhůta pro zaplacení startovného v daném období je přesně 30 dní. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu, kdy opět běží lhůta 1 měsíce. V první vlně registrace mohou toto udělat váhavci a spekulanti celkem 2x. Lhůta pro zaplacení startovného může být ke konci uvedeného období zkrácena.

Registrace v období 1. 6. 2014 až 16. 6. 2014 (druhá vlna bez trička) stojí 590 Kč. Lhůta pro zaplacení startovného v druhém období je přesně 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze.

Registrace v den závodu stojí 690 Kč A MŮŽE BÝT PROVEDENA NEJPOZDĚJI 2 HODINY PŘED ZÁVODEM.

4c) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu (v seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO).

4d) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým.

4e) V termínu od 1. 1. 2014 do 16. 6. 2014 budou mít všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, možnost měnit složení svého týmu. Tyto změny budou prováděny samoobslužně pomocí speciálních formulářů na internetových stránkách závodu.


Jedná se o změny typu:
a) chci změnit druhého, třetího nebo čtvrtého člena v týmu;
b) chci přidat třetího a čtvrtého člena do týmu a změnit tým na čtyřčlenný (vygeneruje se e-mail s požadavkem na doplatek startovného);
c) chci smazat třetího a čtvrtého člena z týmu a změnit tým na dvoučlenný;
d) chci přeřadit tým do jiné kategorie.

Všechny změny může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , stejně jako případné nestandardní situace.

V případě prodeje týmu (registrace v závodě) nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu.

V TERMÍNU OD 16. 6. 2014 DO STARTU ZÁVODU JSOU VEŠKERÉ ZMĚNY V REGISTRACÍCH PROVEDENY POUZE PO UHRAZENÍ ADMINISTRAČNÍHO POPLATKU 200 Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. (Zdůvodnění je prosté. Od 16. 6. 2014 probíhá finální příprava startu závodu. Jsou generována startovní čísla, tiskne se dokumentace, karty, účastnické listy, balí se tašky pro závodníky, identifikační pásky, čipy apod.)

Kapitáni týmů tak mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat.

4f) Po startu závodu není možné provést jakékoliv změny v registraci a není možný přesun z kategorie hobby do sportu a obráceně. (výjimku tvoří přesun týmu pořadatelem a to z kategorie hobby do kategorie sport, v případě, že člen týmu hobby používá kolečka větší jak 100 mm – viz. 1o)

4g) V ceně startovného závodu inline24 je:

- poplatek za závod, tričko
- elektronické měření
- sociální zařízení
- sprchy v zázemí Sportplexu
- občerstvení a pitný režim během celého závodu (müsli, ovoce, banány, melouny, pitný režim)
- zdarma prostor k ubytování ve vlastním stanu ve stanovém campu - vnitřní část okruhu
- polévka zdarma

4h) Startovní čísla a čipy, které obdrží závodní týmy, se vydávají oproti vratné záloze 200 Kč za startovní číslo (v týmu tedy 2 x 200,- Kč) a 50,- Kč za čip (v týmu tedy počet členů x 50,- Kč). Závodní čísla a čipy se vracejí po ukončení závodu, případně v průběhu závodu, pokud se tým rozhodne odstoupit a chce odjet.

4i) Pro zaplacení vratné zálohy za startovní čísla budou akceptovány pouze bankovky v hodnotě 100, 200 a 500 Kč. Bankovky vyšší hodnoty jak 500 Kč a mince budou odmítnuty!


5) PENALIZACE, DISKVALIFIKACE, PROTESTY

5a) ZÁVODNÍK NESMÍ OMEZIT ANI OHROZIT JINÉHO ZÁVODNÍKA! Nedodržování tohoto základního pravidla bude trestáno penalizacemi a v krajních případech i vyloučením ze závodu.

5b) ZÁVODNÍK MUSÍ RESPEKTOVAT PŘÍKAZY VŠECH POŘADATELŮ. Jako součást pořadatelského týmu jsou bráni také příslušníci Městské policie Frýdek-Místek, kteří jsou během závodu přítomni na okruhu kolem přehrady Olešná. Opakované neuposlechnutí pořadatele je chápáno jako vážný přestupek.

5c) Předjíždění na trati je povoleno výhradně z levé strany (ve směru jízdy vlevo). Pomalejší závodníci musí jezdit při pravém okraji a musí před sebe pustit rychlejší závodníky (ve smyslu pravidla 5a). Pokud dojde k záměrnému blokování rychle jedoucího závodníka, blokující závodník může být vyloučen ze závodu.

5d) Předjíždění na mostu a v úzkém koridoru za mostem je omezeno, rychlejší závodník si v tomto úzkém prostoru musí vyžádat souhlas pomalejšího závodníka, ke kterému se musí chovat ohleduplně (v rámci pravidla 5a). Pomalejší závodník cestu uvolnit v tomto případě nemusí, pokud by to pro něj v rámci jeho bruslařských schopností představovalo bezpečnostní riziko (zvláště pak v úzkém koridoru bezprostředně po sjezdu z mostu). Prostor kolem mostu bude monitorován, pokud se bude závodník chovat nebezpečně k ostatním závodníkům nebo bude vulgární při předjíždění apod., může být penalizován, v krajních případech i vyloučen ze závodu.

5e) V pravidlech závodu nelze shrnout všechny situace, které mohou nastat a které by vedly k potrestání závodníka. Zdůrazňujeme pouze ty nejzásadnější problémy, které se děly v minulých ročnících. Všechny situace bude posuzovat HLAVNÍ ROZHODČÍ, který rovněž uděluje všechny tresty.

Hlavní rozhodčí postupuje takto:

1) NAPOMENUTÍ
2) PENALIZACE (ŽLUTÁ KARTA) – 30 minutová penalizace, která je stejná pro všechny týmy a závodníky
3) DISKVALIFIKACE (ČERVENÁ KARTA) – zvlášť hrubé porušení pravidel, opakované neuposlechnutí apod.

V závažných situacích nemusí být tento postup dodržen a hlavní rozhodčí má právo tým rovnou diskvalifikovat.

5f) Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu:

a) protest během závodu – ústně, nejlépe se svědkem
b) protest proti výsledkům – po ukončení závodu, nejpozději 15 minut po vyvěšení výsledkové listiny (termín vyvěšení výsledkové listiny bude vyhlášen komentátorem).

5g) V případě, že závodník podává protest proti výsledkům, musí uhradit hlavnímu rozhodčímu poplatek 200 Kč. V případě uznání protestu, bude závodníkovi poplatek vrácen.

5h) Lhůta pro vyjádření k protestu proti výsledkům (5d/b) je 1 hodina od podání.


6) PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:


a) disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!);

b) je obeznámen s tím, že pořadatel závodu zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu/cíle, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav trati.

c) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu), které se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zejména si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí v souvislosti s účastí v závodu;

d) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci 

e) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži;

f) byl důkladně poučen o průběhu závodu a zvláštnostech tréninkových možností (ujištění před soutěží), jakož i o dalších souvisejících nebezpečích. Účast v závodu závisí jen na vlastním zvážení a rozhodnutí;

g) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, jakož i eventuálních následků s účastí spojených;

h) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním;

i) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže ADIDAS 24 HODIN KOLEM OLEŠNÉ, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

j) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže ADIDAS 24 HODIN KOLEM OLEŠNÉ, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

k) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby;

l) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámcí své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.7) OSTATNÍ PRAVIDLA

VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES (ČESKÁ ASOCIACE EXTRÉMNÍCH SPORTŮ)

 

 

PARTNEŘI


adidas 


Frýdek-Místek

istylelogo


IBS

Nutrend


radegast
tiskarnaklein

Opavanet


apartmany


CAES